1. Algemeen

1.1 Deze algemene verkoop-, verhuur- en
leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten,
leveranties van producten en het verrichten van diensten van “Materiaalcontainerstore
”.

1.2 Eventuele inkoop- en/of andere algemene voorwaarden van de
koper, waaronder de wederpartij en in voorkomend geval: de huurder, van Materiaalcontainerstore
wordt verstaan, zijn niet van toepassing. Van de bepalingen in deze algemene
voorwaarden kan slechts uitdrukkelijk en schriftelijk door Materiaalcontainerstore,
dan wel met de schriftelijke toestemming van Materiaalcontainerstore worden
afgeweken. Afwijkende bedingen gelden alleen voor die overeenkomst, waarbij
deze afwijkende bedingen zijn gemaakt. Voor het overige blijven de navolgende
voorwaarden onverminderd van kracht.

1.3 Alle offertes van Materiaalcontainerstore zijn geheel
vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is bedongen. Alle overeenkomsten
tussen Materiaalcontainerstore en koper respectievelijk huurder zijn slechts
bindend en komen eerst dan tot stand indien zij door Materiaalcontainerstore
worden aanvaard.

1.4 Wijzigingen van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst
vinden slechts plaats zodra en voor zover Materiaalcontainerstore deze
schriftelijk heeft bevestigd.

2. Prijzen

2.1 Prijsopgaven van Materiaalcontainerstore alsmede de met
Materiaalcontainerstore overeengekomen prijzen zijn exclusief b.t.w. en
gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende
kostprijsfactoren. Tenzij anders overeengekomen geschieden alle prijsopgaven
onder voorbehoud van prijswijziging.

2.2 Indien zich prijsverhogingen mochten voordoen ten aanzien
van één of meer kostprijsfactoren, bijvoorbeeld ten gevolge van verhoging van
rechten en/of accijnzen, fabrieksprijzen, wijzigingen in de valuta etc., dan is
Materiaalcontainerstore gerechtigd het prijsverschil aan de koper door te
berekenen en derhalve de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen.

3. Levering

3.1 Opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering en
zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk
anders is overeengekomen. Een levertijd vangt eerst aan vanaf het moment waarop
de laatste in de orderbevestiging vastgestelde voorwaarde is vervuld.

3.2 Overschrijding van termijnen, door welke oorzaak dan ook,
geeft de koper niet het recht op enige schadevergoeding dan wel om de
overeenkomst te ontbinden en/of het recht op het niet nakomen van enige
verplichting welke op hem mocht rusten uit hoofde van de betrokken c.q. een
andere tussen partijen bestaande overeenkomst.

3.3 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen geschiedt
levering te allen tijde AF FABRIEK. Zodra de verkochte zaken derhalve Materiaalcontainerstore
hebben verlaten, geschiedt zulks voor rekening en risico van koper,
onverschillig wie voor het vervoer zorg draagt en welk middel van vervoer en
welke reisroute wordt gekozen.

3.4 Ingeval de koper in gebreke blijft, uit welke hoofde dan
ook, de zaken in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, zal Materiaalcontainerstore
gerechtigd zijn naar keuze de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk
te ontbinden, de zaken voor rekening en risico van de koper te leveren, de
zaken geheel of gedeeltelijk voor rekening en risico van de koper op te slaan
of te doen opslaan en de hierdoor ontstane extra kosten bij de koper in
rekening te brengen dan wel schadevergoeding te vorderen. In het geval dat de zaken
geheel of gedeeltelijk voor rekening en risico van de koper zijn opgeslagen, is
Materiaalcontainerstore nadat de zaken drie weken zijn opgeslagen alsnog
gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel
schadevergoeding te

3.5 Nieuwe laagste prijs garantie containers worden in de
meeste gevallen verscheept met vrachtwagen transport. Gedurende dit transport
kunnen lichte transport- en handelingsschades ontstaan. Die helaas niet te
voorkomen vallen. Kleine schades, zoals deuken en krassen en lichte
roestvorming kunnen het geval zijn. Natuurlijk krijgt u geen container met
volume ( dieper dan 50mm ) deuken geleverd. De vloer kan lichte gebruikssporen,
zoals sporen van heftruck banden. De schades moeten binnen 24 uur na levering
gemeld worden door middel van foto’s en/of een video.

3.6 Opgegeven levertijden gelden altijd als te zijn gedaan bij
benadering en nimmer als een fatale termijn. Indien partijen geen levertijd
zijn overeengekomen, dient afnemer ons schriftelijk een termijn te gunnen van minimaal
één maand om alsnog te presteren, alvorens zich te kunnen beroepen op
overschrijding van de levertijd. Wij zullen steeds trachten een opgegeven
levertijd zoveel mogelijk na te komen, doch overschrijding daarvan kan nimmer
tot onze aansprakelijkheid leiden, behoudens ingeval van opzet.

4. Reclames

4.1 Onder reclames worden verstaan alle grieven en klachten
van de koper terzake de hoeveelheid, de kwaliteit, de beschadiging en/of de
verpakking van de gekochte zaken.
4.2 Reclames worden door Materiaalcontainerstore enkel
aanvaard en in behandeling genomen, indien zij binnen acht dagen na levering of
terbeschikkingstelling van de zaken aan de koper schriftelijk bij Materiaalcontainerstore
zijn ingediend.
4.3 Indien Materiaalcontainerstore een overeenkomstig het
onder 4.2 bepaalde aangemelde reclame bewezen acht, zal Materiaalcontainerstore
de keuze hebben hetzij de niet-deugdelijk geleverde zaken voor haar rekening te
vervangen, hetzij koper te crediteren voor een bedrag gelijk aan de door koper
verschuldigde prijs voor dat materiaal. Voor beide gevallen zal de koper echter
het ondeugdelijk gebleken materiaal aan Materiaalcontainerstore retourneren,
zulks na voorafgaande toestemming van Materiaalcontainerstore. Materiaalcontainerstore
is in geen enkel opzicht gehouden tot enige aanvullende schadevergoeding,
anders dan het in dit artikel bepaalde.
4.4 Koper dient de door Materiaalcontainerstore geleverde
goederen terstond na levering te controleren op hoeveelheid, aard en
deugdelijkheid. Reclames terzake van gebreken, die door het nemen van
eenvoudige steekproeven konden worden ontdekt, moeten binnen drie dagen na de
ontdekking daarvan schriftelijk bij Materiaalcontainerstore zijn ingediend.
4.5 Overschrijding van de in artikelen 4.2 en 4.4 genoemde
termijnen heeft verval van het recht van reclame tot gevolg.
4.6 Reclames geven de koper nimmer enig recht betaling van de
koopprijs of bijkomende kosten geheel of gedeeltelijk op te schorten, terwijl
elk beroep op korting en/of compensatie uitdrukkelijk wordt uitgesloten. Indien
en voorzover de koper aan een gegronde reclame een vordering tot terugbetaling
van de koopprijs zou kunnen ontlenen, kan de betreffende vordering op Materiaalcontainerstore
nimmer worden gecompenseerd met een schuld aan Materiaalcontainerstore uit
hoofde van transacties, waarop de betreffende reclame geen betrekking heeft.

5. Overmacht

5.1 Onder overmacht wordt verstaan elke niet toerekenbare
tekortkoming, waaronder is te verstaan elke gebeurtenis ten gevolge waarvan
nakoming van de overeenkomst door Materiaalcontainerstore zo bezwaarlijk of
kostbaar is geworden, vergeleken met haar vooruitzichten ten tijde van het
aangaan van de overeenkomst, dat die nakoming naar haar oordeel en redelijkheid
niet meer kan worden verlangd.
5.2 Van overmacht aan de zijde van Materiaalcontainerstore is
in ieder geval sprake, doch is daartoe niet beperkt, indien Materiaalcontainerstore
na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit
deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ingeval van
oorlog, oorlogsgevaar, brand, waterschade, overstroming, vorst, werkstaking,
bedrijfsbezetting, stremming van vervoerswegen, defecten aan vervoermiddelen,
in- en uitvoerbelemmering, defecten aan machinerieën, storingen in de levering
van energie, moeilijkheden of stagnatie in de productie van Materiaalcontainerstore
of van een onderneming waarvan Materiaalcontainerstore de grondstoffen en
hulpmiddelen betrekt, veterinaire besmettingen en/of epidemieën en voorts door
alle overige oorzaken buiten de schuld of de risico’s van Materiaalcontainerstore
ontstaan. Materiaalcontainerstore zal het intreden van een overmacht toestand
schriftelijk aan de koper melden.
5.3 Materiaalcontainerstore is gerechtigd om ingeval van
overmacht de overeenkomst te ontbinden. Materiaalcontainerstore is gerechtigd
om, desgewenst, in plaats van ontbinding van de overeenkomst, de uitvoering
ervan op te schorten, totdat aan de overmacht veroorzakende omstandigheden een
einde zal zijn gekomen.
5.4 Voor schade door ontbinding of opschorting op grond van
overmacht ontstaan, gederfde winst daaronder begrepen, is Materiaalcontainerstore
niet aansprakelijk.

6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 Alle geleverde zaken blijven bij uitsluiting eigendom
van Materiaalcontainerstore tot aan het moment waarop de koper aan alle
verplichtingen heeft voldaan die voortvloeien uit of samenhangen met
overeenkomsten waarbij verkoper zich tot levering heeft verplicht, waaronder
begrepen vorderingen ter zake van boete, rente en kosten, met inbegrip van
kosten wegens waardeverlies en/of het terugnemen van geleverde zaken, en totdat
alle overige vorderingen van verkoper op koper waarvoor verkoper krachtens
artikel 3:92 Burgerlijk Wetboek het eigendomsvoorbehoud rechtsgeldig kan
bedingen zijn voldaan. Tot dat tijdstip is de koper gehouden de door verkoper
geleverde zaken gescheiden van andere zaken en duidelijk geïdentificeerd als
eigendom van verkoper te bewaren en deugdelijk te verzekeren en verzekerd te
houden en de polis van deze verzekering op eerste verzoek van verkoper ter
inzage te geven alsmede niet tot be- of verwerking van deze zaken over te gaan.
6.2 Zolang de koper de eigendom van de door hem gekochte zaken
niet heeft verworven, is het de koper verboden de desbetreffende zaken anders
dan in de normale uitoefening van zijn bedrijf, op enigerlei wijze te
vervreemden, te verpanden of anderszins te bezwaren. In het geval dat de koper
in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening overgaat tot het verkopen
en/of leveren van de desbetreffende zaken is Materiaalcontainerstore
gerechtigd, zolang de koper niet volledig aan zijn betalingsverplichtingen, uit
welke hoofde dan ook, tegenover Materiaalcontainerstore heeft voldaan, te
vorderen dat de uit deze verkopen aan koper tegenover zijn afnemers toekomende
vorderingen aan Materiaalcontainerstore zullen worden overgedragen.
6.3 Indien de koper niet aan zijn betalingsverplichtingen
voldoet, is Materiaalcontainerstore gerechtigd de door haar geleverde zaken als
haar eigendom op te vorderen zowel onder de koper als bij derden na
doorlevering, onverminderd haar recht op vergoeding van de door haar geleden
schade.
6.4 Indien de koper de geleverde, doch nog niet betaalde zaken
bewerkt en/of verwerkt en/of voor zijn rekening door derden doet bewerken en/of
verwerken, blijft Materiaalcontainerstore eveneens eigenaar van de bewerkte
en/of verwerkte zaken, ook al ontstaat door be- en/of verwerking een ander
product.
6.5 Materiaalcontainerstore verschaft aan koper op het moment
dat koper jegens Materiaalcontainerstore aan al zijn verplichtingen heeft
voldaan, die voortvloeien uit of samenhangen met overeenkomsten waarbij Materiaalcontainerstore
zich tot levering heeft verplicht, de eigendom van de geleverde zaken onder
voorbehoud van pandrecht van Materiaalcontainerstore , mede ten behoeve van
andere aanspraken, uit welke hoofde dan ook, die Materiaalcontainerstore op
koper heeft. Koper vestigt hierbij ten behoeve van Materiaalcontainerstore een
eerste pandrecht op de door Materiaalcontainerstore in eigendom onder
voorbehoud van pandrecht aan koper geleverde zaken, welk pandrecht Materiaalcontainerstore
hierbij aanvaardt. Koper verklaart bevoegd te zijn tot verpanding van
voornoemde zaken alsmede dat op die zaken geen beperkte rechten en/of beslagen
rusten.

7. Betaling

7.1 De koper is tot betaling van de koopprijs op het daarvoor
overeengekomen tijdstip verplicht.
7.2 Materiaalcontainerstore is te allen tijde gerechtigd de
nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat de koper op verzoek en
ten genoegen van Materiaalcontainerstore zekerheid heeft gesteld voor de
nakoming van al zijn verplichtingen uit de betreffende overeenkomst. Indien de
koper niet, niet geheel of niet tijdig de verlangde zekerheden stelt, dan
schiet zij toerekenbaar tekort in de nakoming van de met Materiaalcontainerstore
gesloten overeenkomst.
7.3 Koper is niet gerechtigd haar betaling, om wat voor reden
dan ook, op te schorten. Verrekening c.q. schuldvergelijking is evenmin
toegestaan.
7.4 koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen
voldoet, is hij, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, in verzuim. In
dat geval heeft Materiaalcontainerstore het recht vanaf het moment van verzuim
een vertragingsrente in rekening te brengen gelijk aan de wettelijke rente,
vermeerderd met 2%, over het factuurbedrag of het onbetaald gebleven gedeelte
daarvan. Voorts is Materiaalcontainerstore gerechtigd ingeval van niet tijdige
betaling alle redelijke kosten van maatregelen, zowel gerechtelijke als
buitengerechtelijke, die Materiaalcontainerstore (te harer keuze) tegen de
koper neemt bij koper in rekening te brengen, zulks met een maximum van 15% van
de door de koper verschuldigde hoofdsom, doch met een minimum van € 250,–
exclusief b.t.w.

8. Opeisbaarheid en ontbinding

8.1 Onverminderd het elders in deze algemene voorwaarden
bepaalde, worden de vorderingen van Materiaalcontainerstore op koper
onmiddellijk opeisbaar op het tijdstip waarop koper in staat van faillissement
wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, bewarende
maatregelen te haren laste worden gelegd en/of koper anderszins het vrije
beheer en de vrije beschikking over zijn vermogen geheel of ten dele verliest.
Voorts heeft Materiaalcontainerstore in dergelijke omstandigheden het recht de
overeenkomst te ontbinden. Koper is na ontbinding aansprakelijk voor de door Materiaalcontainerstore
geleden schade, waaronder die schade als gevolg van winstderving en transportkosten.
8.2 Elke ontbinding om welke reden dan ook heeft steeds
opeisbaarheid van al het aan Materiaalcontainerstore verschuldigde ten gevolge.

9. Aansprakelijkheid

9.1 Behoudens grove schuld is Materiaalcontainerstore
nimmer voor enige schade, direct of indirect aan personen, zaken of bedrijven
van de koper en/of aan derden aansprakelijk.
9.2 Ingeval van aansprakelijkheid van Materiaalcontainerstore
is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval
door de verzekering van Materiaalcontainerstore wordt gedekt. Indien deze
verzekering, om wat voor reden dan ook, niet tot enige uitkering zal leiden,
dan wel de schade in een voorkomend geval niet door deze verzekering is gedekt,
is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag gelijk aan de factuurwaarde van
de door Materiaalcontainerstore geleverde zaken en/of diensten, waarmee de
aansprakelijkheid verband houdt.
9.3 Schade in de vorm van gederfde winst of andere
gevolgschade komt in geen geval voor vergoeding in aanmerking.
9.4 Materiaalcontainerstore kan niet aansprakelijk worden gesteld
voor schade aan de container veroorzaakt door onzorgvuldige verplaatsing m.b.v.
een hijskraan door gebruik te maken van de hijsogen, dit geldt niet voor de
premium model containers met 10 jaar anti roest fabrieksgarantie.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op de offertes en overeenkomsten tussen Materiaalcontainerstore
en koper, waarop de onderhavige algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk van
toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag mist
toepassing.
10.2 Alle geschillen uit deze overeenkomst zullen uitsluitend
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de plaats waarin de statutaire
zetel van Materiaalcontainerstore is gelegen.

B. BIJZONDER DEEL

11. Toepasselijkheid

11.1 In dit Bijzonder Deel van de algemene voorwaarden
wordt verstaan onder:
Huurder : de wederpartij van Materiaalcontainerstore
Huurobject : het object dat Huurder huurt van Materiaalcontainerstore

Huurovereenkomst : de tussen Materiaalcontainerstore en
huurder gesloten overeenkomst met betrekking tot de huur en verhuur van een
Huurobject.
11.2 De in het Bijzonder Deel van deze algemene voorwaarden
opgenomen bepalingen zijn, naast de in het Algemeen Deel opgenomen bepalingen,
van toepassing op alle aanbiedingen, aanvaardingen, overeenkomsten en andere
handelingen, die betrekking hebben op het ter beschikking stellen van een
Huurobject en het in verband daarmee verlenen van diensten door Materiaalcontainerstore
, als Verhuurder.

12. Aanbiedingen

12.1 Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, zijn alle
aanbiedingen van Materiaalcontainerstore , in welke vorm ook gedaan,
vrijblijvend. Een vrijblijvend aanbod van Materiaalcontainerstore kan door Materiaalcontainerstore
worden herroepen, ook nog binnen 10 (tien) werkdagen nadat Materiaalcontainerstore
de aanvaarding door Huurder heeft ontvangen.
12.2 Opgaven en specificaties van Materiaalcontainerstore
betreffende maat, capaciteit, prestatie of resultaten worden slechts bij
benadering verstrekt.
12.3 Voor zover Huurder enige prestatie verricht en / of
voorbereidingen daartoe treft, in de kennelijke verwachting of veronderstelling
dat een Huurovereenkomst tot stand zal komen of is gekomen, doet Huurder dat
voor eigen rekening en risico.
12.4 Eventuele of beweerde onjuistheden in de orderbevestiging
dienen op straffe van verval binnen twee werkdagen na datum van de bevestiging
door Huurder schriftelijk aan Materiaalcontainerstore te worden medegedeeld.

13. Huurprijs en Zekerheid

13.1 Alle prijzen aan de zijde van Materiaalcontainerstore
zijn exclusief BTW. De verschuldigde BTW wordt apart in rekening gebracht.
13.2 Voor zover voor het ter beschikking stellen van het
Huurobject door Materiaalcontainerstore kosten moeten worden gemaakt,
bijvoorbeeld transportkosten, kan Materiaalcontainerstore deze ook apart aan
Huurder in rekening brengen.
13.3 Indien storting door Huurder van een waarborgsom is
overeengekomen, kan Materiaalcontainerstore het ter beschikking stellen van het
Huurobject opschorten totdat de waarborgsom volledig is voldaan. De waarborgsom
wordt terugbetaald aan Huurder na het einde van de Huurovereenkomst, zonder
vergoeding van rente en onder verrekening van hetgeen Materiaalcontainerstore
aan Huurder uit welken hoofde dan ook te vorderen heeft.
13.4 Indien naar het redelijke oordeel van Materiaalcontainerstore
de financiële positie van Huurder daartoe aanleiding geeft, is Huurder
verplicht op eerste verzoek van Materiaalcontainerstore onverwijld (al dan niet
aanvullende) zekerheid ten genoegen van Materiaalcontainerstore te stellen voor
de nakoming van de verplichtingen van Huurder uit hoofde van de
Huurovereenkomst. Laat Huurder na tijdig genoegzame zekerheid te stellen dan is
Materiaalcontainerstore gerechtigd de Huurovereenkomst met onmiddellijke ingang
op te zeggen zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

14. Betaling

14.1 Hetgeen Huurder aan Materiaalcontainerstore
verschuldigd is, dient hij tijdig te voldoen hetzij contant bij Materiaalcontainerstore
, hetzij door overboeking naar een door Materiaalcontainerstore aan te geven
bankrekening. Een girale betaling geldt slechts dan als tijdig verricht, indien
het verschuldigde uiterlijk op de daarvoor overeengekomen datum is bijschreven
op de bankrekening in de vorige zin bedoeld.
14.2 Indien en voor zover (enig deel van) de huurprijs niet
uiterlijk op de overeengekomen datum is ontvangen, is Materiaalcontainerstore ,
onverminderd zijn overige rechten uit de wet of overeenkomst en zonder dat
enige ingebrekestelling nodig is, gerechtigd:
(a) tot het in rekening brengen van een rente van 1,5% per
maand over (het niet betaalde deel van) de huurprijs aan huurder met ingang van
die datum, bij de berekening waarvan een gedeelte van een maand wordt
aangemerkt als een gehele maand en
(b) tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst, ten
aanzien waarvan Huurder met de betaling in gebreke is, alsmede van eventuele
andere overeenkomsten met Huurder.
Indien Huurder ook na een schriftelijke aanmaning nalaat binnen de hem gestelde
nadere termijn hetgeen hij aan Materiaalcontainerstore verschuldigd is ten
volle te voldoen, is Materiaalcontainerstore voorts gerechtigd de overeenkomst
met onmiddellijke ingang te ontbinden. Materiaalcontainerstore kan voorts alle
kosten, die hij in of buiten rechte tot behoud van zijn rechten tegenover
Huurder moet maken, aan Huurder in rekening brengen. De buitengerechtelijke
incassokosten bedragen per optreden van Materiaalcontainerstore tegen Huurder
minimaal € 1.250.
14.3 Een betaling van Huurder wordt eerst geboekt ten laste
van eventueel verschuldigde rente, daarna ten laste van kosten, die Materiaalcontainerstore
in verband met tekortschieten van Huurder onder de Huurovereenkomst heeft
moeten maken, en pas daarna ten laste van verschuldigde huurtermijnen, waarbij
de eerst vervallen termijn voorgaat boven de laatst vervallen termijn. Één en
ander geldt voor zover Materiaalcontainerstore niet anders bepaalt.
14.4 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders
overeengekomen, is het Huurder niet toegestaan op een bepaling enige korting,
aftrek of verrekening toe te passen. Voorts is Huurder niet gerechtigd zijn
betalingsverplichting op te schorten in geval van enige tekortkoming aan de
zijde van Materiaalcontainerstore .

15. Ter beschikking stelling en acceptatie van het huurobject

15.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is
overeengekomen, vindt de ter beschikking stelling van het Huurobject door Materiaalcontainerstore
aan Huurder op het daartoe overeengekomen tijdstip plaats bij die bouwplaats,
stalling of dat magazijn van Materiaalcontainerstore , die, respectievelijk
dat, Materiaalcontainerstore aangeeft. Materiaalcontainerstore geraakt ter zake
van het ter beschikking stellen van het Huurobject tegenover Huurder niet
eerder in verzuim dan nadat hem door Huurder na afloop van de oorspronkelijke
termijn schriftelijk een nadere redelijke termijn is gesteld voor het ter
beschikking stellen en Materiaalcontainerstore ook deze termijn heeft laten
verstrijken. Bij het vaststellen van deze redelijke termijn moeten alle
omstandigheden in aanmerking worden genomen.
15.2 Indien Huurder het Huurobject niet op het overeengekomen
tijdstip afneemt en dat niet aan Materiaalcontainerstore is toe te rekenen,
geraakt Huurder reeds daardoor in verzuim. Onverminderd zijn recht op vergoeding
van alle kosten en schade in verband met de eerste niet-afname, is Materiaalcontainerstore
gerechtigd om de Huurovereenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst met
onmiddellijke ingang te ontbinden, indien Huurder het Huurobject ook niet
afneemt voor of op het tweede tijdstip dat Materiaalcontainerstore aan Huurder
heeft aangezegd.
15.3 Bij het in ontvangst nemen van het Huurobject althans
onverwijld daarna dient Huurder zorgvuldig het Huurobject op deugdelijkheid,
gaafheid en volledigheid te onderzoeken. Indien Huurder daarbij gebreken of
tekortkomingen ontdekt, dient hij deze uiterlijk binnen drie werkdagen na
ontdekking schriftelijk aan Materiaalcontainerstore te melden. Gebreken, die
Huurder niet tijdig heeft ontdekt omdat hij nagelaten heeft het Huurobject bij
althans onverwijld na het in ontvangst nemen zorgvuldig op deugdelijkheid,
gaafheid en volledigheid te onderzoeken, of gebreken, die Huurder niet tijdig
aan Materiaalcontainerstore schriftelijk heeft gemeld, kunnen geen grond vormen
voor vermindering voor de huurprijs, ontbinding, van de Huurovereenkomst of
vergoeding van schade.

16. Gebruik

16.1 Huurder is verplicht het Huurobject te gebruiken als
een goed Huurder, hetgeen onder meer inhoudt:
(a) dat Huurder het Huurobject alleen gebruikt voor het doel waarvoor het
gehuurd is en binnen dat kader verder naar zijn aard geschikt is;
(b) dat Huurder het Huurobject gebruik met inachtneming van de aanwijzingen,
die Materiaalcontainerstore hem door middel van instructieboeken e.d. of
anderszins verstrekt;
(c) dat Huurder het Huurobject doorlopend inspecteert op de goede werking en,
voor zover niet anders is overeengekomen, tijdig het benodigde dagelijkse
onderhoud voor behoud van de goede werking geeft, een en ander conform de
specificaties van de fabrikant, indien beschikbaar;
(d) dat Huurder alle redelijke maatregelen treft ter voorkoming van
beschadiging en / of verlies van het Huurobject;
(e) dat Huurder het Huurobject niet verhuisd of verplaatst van de locatie
waarop het Huurobject op basis van de Huurovereenkomst bestemd is te worden
gebruikt, dan nadat van te voren toestemming daartoe van de Materiaalcontainerstore
is verkregen.
16.2 Indien voor het gebruik van het Huurobject een vergunning
nodig is, draagt, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, Huurder zorg voor
tijdige verkrijging van de vergunning.
16.3 Het is Huurder verboden het Huurobject in huur,
onderhuur, gebruik of anderszins aan derden ter beschikking te stellen zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van Materiaalcontainerstore
16.4 Indien Materiaalcontainerstore de beschikking over het
Huurobject wenst te hebben voor keuring, onderhoud of reparatie geeft Huurder
hieraan onverwijld na een daartoe strekkend verzoek zijn volledige medewerking,
die onder meer inhoudt dat Huurder desverzocht daartoe een geschikte en veilige
werkplek beschikbaar stelt conform de geldende Arbo- en milieuvoorschriften, zo
nodig ook buiten de bij Huurder gebruikelijke werktijden.

17. Beslag; aanspraak van derden

17.1 Indien op het Huurobject beslag wordt gelegd (of
dreigt te worden gelegd), dan wel derden ten aanzien van het Huurobject
aanspraken doen gelden, is Huurder verplicht Materiaalcontainerstore hiervan
onverwijld kennis te geven. Huurder dient verder overeenkomstig de alsdan door Materiaalcontainerstore
te geven instructies te handelen. Materiaalcontainerstore is gerechtigd een
vervangend gelijkwaardig Huurobject aan Huurder ter beschikking te stellen.
17.2 Indien ten laste van Huurder mede beslag wordt gelegd op
aan Materiaalcontainerstore toebehorende Huurobjecten en daar vloeien kosten
uit voort voor Materiaalcontainerstore , is Huurder gehouden Materiaalcontainerstore
schadeloos te stellen voor alle uit het beslag voortvloeiende kosten.

18. Gebreken

18.1 Onverminderd het in 15.3 bepaalde, dient Huurder,
indien hij tijdens de huur aan het Huurobject gebreken, tekortkomingen of
beschadigingen ontdekt, deze onverwijld en in ieder geval binnen drie werkdagen
schriftelijk aan Materiaalcontainerstore te melden. Gebreken, tekortkomingen of
beschadigingen die niet tijdig schriftelijk zijn gemeld, kunnen geen grond
vormen voor vermindering van de huurprijs, ontbinding van de Huurovereenkomst
of vergoeding van de schade door
Materiaalcontainerstore 18.2 Na ontdekking van een gebrek,
tekort of beschadiging aan het Huurobject, zet Huurder het gebruik ervan niet
voort dan na overleg met Materiaalcontainerstore Laat Huurder tijdig overleg
met Materiaalcontainerstore na, dan komt of blijft schade als gevolg van
voortgezet gebruik voor rekening van Huurder.
18.3 Materiaalcontainerstore zal, nadat door Huurder een
gebrek, tekort of beschadiging aan het Huurobject gemeld is en gebleken is dat
herstel met het oog op het verdere gebruik of het behoud van het Huurobject
geboden is, het gebrek, het tekort of de beschadiging / gelet op de aard van
het gebrek, het tekort of de beschadiging en de beschikbare mankracht en het
beschikbare materiaal / zo spoedig mogelijk door reparatie opheffen. Huurder
stelt het te herstellen Huurobject op verzoek van Materiaalcontainerstore
onverwijld ter beschikking van Materiaalcontainerstore op een door deze aan te
geven plaats. Huurder laat in geen geval zonder voorafgaande instemming van Materiaalcontainerstore
een reparatie door een derde uitvoeren. Materiaalcontainerstore kan aan Huurder
al dan niet tijdig een vervangende gelijkwaardig Huurobject ter beschikking
stellen. De kosten van het herstel komen voor rekening van Materiaalcontainerstore
, behoudens indien en voor zover Materiaalcontainerstore aantoont dat het
gebrek, het tekort of de beschadiging aan Huurder is toe te rekenen. Aan
Huurder is in ieder geval toe te rekenen (i) gebruik van het Huurobject in
strijd met wat van een goed huurder verwacht mag worden of (ii) toedoen of
nalaten van derden voor wie Materiaalcontainerstore rechtens geen
verantwoordelijkheid draagt.
18.4 Indien Huurder als gevolg van een gebrek, tekort of
beschadiging aan het Huurobject, dat/die niet (mede) aan hem is toe te rekenen,
het Huurobject meer dan één (1) werkdag in het geheel niet kan gebruiken, heeft
hij recht op vermindering van de huurprijs in die zin dat hij geen huur
verschuldigd is voor de dagen dat hij na genoemde termijn van het Huurobject in
het geheel geen gebruik kan maken.
18.5 Indien (i) Materiaalcontainerstore ook na een
schriftelijke aanmaning van Huurder daartoe, waarbij een – gelet op de aard van
het gebrek, het tekort of de beschadiging, de beschikbare mankracht en het
beschikbare materiaal – een redelijke termijn voor reparatie is gesteld, er
niet in is geslaagd het gebrek, het tekort of de beschadiging op te heffen,
(ii) vanwege de aard van het gebrek, het tekort of de beschadiging verder
gebruik van het huurobject door huurder in redelijkheid niet van hem kan worden
verlangd, en (iii) er door Materiaalcontainerstore geen vervangende
gelijkwaardig Huurobject ter beschikking is gesteld, dan is Huurder gerechtigd
de Huurovereenkomst te ontbinden. Huurder is echter niet tot ontbinding
gerechtigd, zolang hij niet naar het oordeel van Materiaalcontainerstore
genoegzame zekerheid voor de voldoening van de kosten van herstel heeft
verstrekt, indien Materiaalcontainerstore daarom op de voet van het bepaalde in
18.3, laatste zin, heeft verzocht.

19. Verlies of vergaan van het huurobject

19.1 Huurder dient een eventueel geheel of gedeeltelijk
verlies (het uit zijn macht geraken) of geheel of gedeeltelijk vergaan in
fysieke zin van het Huurobject onverwijld na ontdekking ervan aan Materiaalcontainerstore
te melden en verder aan Materiaalcontainerstore alle medewerking, die deze in
verband met het verlies of vergaan behoeft, te verlenen. Van vergaan is mede
sprake, indien de kosten van herstel van een beschadiging aan het Huurobject
naar het oordeel van Materiaalcontainerstore de huurwaarde op dat moment van
het Huurobject in het economische verkeer overtreffen.
19.2 Tenzij Materiaalcontainerstore na de melding van het
verlies of het vergaan van het Huurobject een vervangend gelijkwaardig
Huurobject ter beschikking stelt, eindigt de Huurovereenkomst in geval van
verlies of vergaan van het Huurobject. Indien echter in geval van gedeeltelijk
verlies of gedeeltelijk vergaan van het Huurobject Huurder het resterende
gedeelte van het Huurobject wil blijven gebruiken, wordt de Huurovereenkomst
voorgezet tegen een verminderde huurprijs. Tenzij partijen anders overeenkomen,
wordt de huurprijs verminderd in dezelfde mate als waarin de huurwaarde van het
gehele Huurobject in het economische verkeer door het gedeeltelijke verlies of
vergaan is verminderd.
19.3 Indien het verlies of het vergaan als gevolg is van een
omstandigheid, die rechtens aan Huurder is toe te rekenen, komt schade die Materiaalcontainerstore
dientengevolge lijdt, voor rekening van Huurder. Bij het vergaan wordt deze
schade berekend op basis van de vervangingswaarde.

20. Teruggave na einde Huurovereenkomst

20.1 Bij het einde van de Huurovereenkomst moet Huurder aan
Materiaalcontainerstore mededelen dat het Huurobject weer ter beschikking van Materiaalcontainerstore
staat. Tot de teruggave van het Huurobject blijft de zorg voor het Huurobject
rusten op Huurder.
20.2 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen,
geeft Huurder het Huurobject gereinigd en – afgezien van normale slijtage van
het Huurobject bij gebruik van het Huurobject in overeenstemming met wat van
een goed Huurder verwacht mag worden – in de oorspronkelijke staat terug aan Materiaalcontainerstore
door het huurobject aan Materiaalcontainerstore ter beschikking te stellen op
de plaats waar Materiaalcontainerstore het Huurobject aan Huurder ter
uitvoering van de Huurovereenkomst ter beschikking heeft gesteld. Huurder stelt
het Huurobject niet later ter beschikking dan op de dag, waarop de
Huurovereenkomst door het verstrijken van de overeengekomen huurtermijn of
anderszins eindigt.
20.3 Voorts geeft Huurder, op de wijze en op het tijdstip als
omschreven in artikel 20.2, aan Materiaalcontainerstore de onderdelen van het
Huurobject terug die tijdens de huurperiode mochten zijn vrijgevallen, onder
meer als gevolg van onderhoud door Huurder verricht.
20.4 Al hetgeen door of op aanwijzing van Huurder op of aan
het Huurobject is aangebracht, wordt eigendom van Materiaalcontainerstore , die
deswege generlei vergoeding aan Huurder verschuldigd zal zijn, en onverminderd
het recht van Materiaalcontainerstore om hetgeen Huurder heeft aangebracht of
doen aanbrengen op diens kosten te verwijderen.
20.5 Stelt Huurder het Huurobject niet ter beschikking op de
voor hem gelende plaats en datum, dan geraakt Huurder in verzuim zonder dat
enige ingebrekestelling of aanmaning van de zijde van Materiaalcontainerstore
vereist is. Huurder verbeurt alsdan een boete ten bedrage van, indien niet
anders is overeengekomen, drie (3) % van de prijs (exclusief BTW) voor aankoop
van een gelijk of gelijkwaardig huurobject, voor iedere dat dat Huurder
tekortschiet in de nakoming van de verplichting om het Huurobject op de voor
hem geldende plaats en het tijdstip ter beschikking te stellen. Naast de boete
heeft Materiaalcontainerstore recht op de volledige vergoeding van alle schade,
die Materiaalcontainerstore lijdt als gevolg van het tekortschieten door
Huurder in de nakoming van de verplichting om het Huurobject op de voor hem
geldende plaats en het tijdstip ter beschikking te stellen. Voorts is Materiaalcontainerstore
alsdan gerechtigd, en door Huurder uitdrukkelijk gemachtigd, om de plaats te
betreden waar het Huurobject zich bevindt, ten einde het Huurobject onder zich
te nemen. Ook de daaraan verbonden kosten komen voor rekening van Huurder.
20.6 Indien na teruggave blijkt dat het Huurobject is
beschadigd of niet gereinigd, dan is Huurder aansprakelijk voor de schade en
kosten, die daardoor voor Materiaalcontainerstore ontstaan. Deze laatste zin
geldt tenzij Huurder aantoont dat de beschadiging of het niet schoon zijn het
gevolg is van omstandigheden, die hem niet zijn toe te rekenen.
20.7 Huurder verleent alle noodzakelijke medewerking aan Materiaalcontainerstore
om laatstgenoemde in staat te stellen weer de beschikking over het Huurobject
te verkrijgen.
20.8 Indien na teruggave blijkt dat niet enkel het Huurobject
weer ter beschikking is gesteld aan Materiaalcontainerstore , maar tevens
materiaal dat geen eigendom is van Materiaalcontainerstore , dan is Materiaalcontainerstore
gerechtigd de hierdoor ontstane extra (sorteer)kosten bij de Huurder in
rekening te brengen.

21. Ontbinding Huurovereenkomst

21.1 Materiaalcontainerstore is bevoegd de Huurovereenkomst
zonder rechtelijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn
vereist met onmiddellijke ingang ontbinden, indien:
(a) Huurder tekortschiet in één of meer van haar verplichtingen uit hoofde van
de Huurovereenkomst dan wel de onderhavige voorwaarden;
(b) ten aanzien van Huurder surséance van betaling dan wel het uitspreken van
het faillissement is verzocht;
(c) op (enige onderdeel van) het vermogen van Huurder beslag is gelegd;
(d) de onderneming van Huurder (grotendeels) wordt stilgelegd, gestaakt of
geliquideerd;
(e) Huurder zijn terrein of vestiging zonder voorafgaande schriftelijke
kennisgeving (grotendeels) ontruimt of kennelijk permanent verlaat;
(f) Dan wel zich enige andere omstandigheid voordoet, die bij Materiaalcontainerstore
redelijke twijfel kan doen rijzen omtrent de nakoming door Huurder van zijn
verplichtingen uit de Huurovereenkomst.
21.2 Materiaalcontainerstore is niet aansprakelijk voor schade
als gevolg van de ontbinding van de Huurovereenkomst als bedoeld in 21.1.
21.3 Alle uit ontbinding voortvloeiende kosten komen voor
rekening van Huurder. Door de ontbinding worden alle bestaande vorderingen van Materiaalcontainerstore
opeisbaar.

22. Verzekering

22.1 Indien Materiaalcontainerstore het Huurobject met een
verzekering tegen beschadiging, vernietiging en verlies ter beschikking heeft
gesteld, geldt, onverminderd het elders in deze algemene voorwaarden bepaalde,
dat:
(a) Huurder als een goed huisvader voor het Huurobject dient te zorgen;
(b) Huurder een beschadiging, vernietiging of een verlies van het Huurobject
onverwijld mede schriftelijk aan Materiaalcontainerstore dient te melden;
(c) Huurder gehouden blijft aan Materiaalcontainerstore de schade te vergoeden,
die Materiaalcontainerstore als gevolg van beschadiging, vernietiging en/of
verlies van het Huurobject lijdt, indien en voor zover de door Materiaalcontainerstore
afgesloten verzekering geen dekking biedt, bijvoorbeeld vanwege het eigen
risico of omdat de beschadiging, vernietiging en/of het verlies van het
Huurobject is veroorzaakt door grove schuld van de Huurder, omdat Huurder de
beschadiging, vernietiging of verlies niet tijdig aan Materiaalcontainerstore
heeft gemeld of omdat de verzekerde som niet toereikend is om de schade als
volg van beschadiging of verlies van het Huurobject volledig te dekken.

24. Hoofdelijkheid

24.1 Indien Huurder uit meer dan één (rechts)persoon
bestaat gedurende enig moment van de looptijd van de Huurovereenkomst, zijn elk
van deze (rechts)personen hoofdelijk verbonden jegens Materiaalcontainerstore
voor de uit de Huurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen.

25. Overdracht rechten en verplichtingen

25.1 Huurder kan rechten of verplichtingen uit de
Huurovereenkomst alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van Materiaalcontainerstore
overdragen aan respectievelijk doen overnemen door een derde. Materiaalcontainerstore
kan de toestemming onder voorwaarden verlenen.
25.2 Materiaalcontainerstore heeft het recht de eigendom van
het Huurobject alsmede de rechten en verplichtingen uit hoofde van de met
Huurder gesloten Huurovereenkomst over te dragen aan een derde. Huurder stemt
er uitdrukkelijk op voorhand mee in, dat de rechten en verplichtingen uit hoofde
van de huurovereenkomst en deze algemene voorwaarden alsmede het eigendom van
het Huurobject aan een derde worden overgedragen.

Bergschenhoek, 02 februari 2019